تقویم نمایشگاهی 1389
سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و خدمات هتلداری ایران
مکان: محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد
زمان: 6 الی 9 مهر1389
دومین نمایشگاه بین المللی توانمندیهای صادراتی
مکان: محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران
زمان: 14 الی 17 آذز1389
چهارمین نمایشگاه تخصصی بورس-بانک و خصوصی سازی
مکان: محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران
زمان: 14 الی 17 دی 1389
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر-تجارت الکترونیک-اینترنت-ماشینهای اداری
مکان: محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد
زمان: 18 الی 22 بهمن 1389
چهارمین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات صنعت گردشگری و هتلداری ایران
مکان: محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران
زمان: 28 بهمن الی 1 اسفند 1389